Kulapnit.

Ining sakuyang paghurop-hurop,

ika sana pirming yaon.

Ta’ daw ta pirmi kang guirumdom?

sakuyang isipan, garo ika sana an balon.

-=

Segundo, minuto, aldaw, semana, asin bulan

naka-agui na sana…

Ika, na pirming namomotan…

ta’ daw ta garo mayo ka na?

-=

Kaidto, kang nabisto ta ka…

marhay ka sana.

Ngunyan na hinahanap ta ka,

sakuya, lingaw ka na.

-=

Giniguirumdom ko sana an ibahan,

ulayan asin kulitan ta.

Giniguirumdom ta ka

nin huli ta ika igwa ka nin importansya.

-=

Sarong aldaw…

sa satuyang paglalakaw,

Ika, nabisto ko…ako,

nagdangog sa mga istorya mo.

-=

Asin sarong banggui…

sa sakuyang malaen na pagmati,

Dae mo ako pinabayaan…

salamat ta yaon ka kan mga panahong iyan.

-=

Manlaen-laen na okasyonan naka-agui na…

Maging bakasyon,hapot ko, “haen ka baya?”

Siguro, nagbago ka na…

sa sakuya, lingaw na.

-=

Ni anino mo,dai ko nahihiling,

natataidan o natitino.

Para sako, barkada ka.

nagtutubod ako sa ibahan ta.

-=

Dai ka man nawawara…garo ka lang sarong kulapnit…

…ika, na nasa palibot,

…ika, na naghahanap nin matoninong na lugar,

…ika, na may pinaghuhurop-huropan,

…ika, na hinahalat kong magbalikmag-uran man o mag-init.

Yaon ka pa kaya?

Ta’ daw ta pirmi ta ka na lang nakukulgan?
Maboot ka man. Ako, sinda, napapaogma mo man.
Minsan, dai ko talaga makua gusto mong sabsabon.
Habo ta kang makulgan kun pwede lang.
Ngunyan, an pagmati ko garo ako aking sadit pa lang.

Ta’ daw ta garo mayong nakakahiling kaining nasa boot?
Siguro mahirap lang talagang sabsabon ang nasa laog.
Minsan, garo mayo lang labot.
Mayo akong naiisip na paagi para ipahiling mismo saimo.
Siguro gastado na ang isip ko.

Siguro intindido mo ako sa ngunyan.
Pero dai ko lang aram kun sa maabot na aldaw kaya mo pa.
Ini an sakuyang dara sagkod ngunyan. Tatabangan mo pa daw ako?
Maabot man an aldaw mapapagal ka. Magagastado isip asin boot mo.
Pati an intensyon mo, mawawara…

Hablom Dawani.

Tinawan mo nin kulay
an sakuyang buhay
minsan sa sakuyang pag-agi
kan nakaaging banggi.

Nin huli ta sa sarong litrato,
ika sakuyang nabisto.
Maski sa ika-duwang agi,
ika giraray an nag-asikaso pati.

Garo sarong hablom dawani
an sakuyang namamati.
Na ika sakuyang mahiling
maski nuarin, nin daing siring.

Asin an saimong ngaran
sakuyang naaraman.
Pero hanggang digdi na lang.
Hanggang hiling lang.

Hablom dawani…
ika sakuyang nahihiling asin namamati..